Νόμοι: Πλαίσιο Αφερεγγυότητας του 2015 (Περίληψη)

Δημοσιεύτηκαν περιλήψεις των νομοσχεδίων που αποτελούν το πλαίσιο αφερεγγυότητας τα οποία τέθηκαν σε ισχύ στις 7 Μαΐου. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε ισχύ τα πιο κάτω:

  1. O περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015
  2. Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
  3. O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 Εκκαθαρίσεις
  4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015 (Examinership)
  5. O περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος & Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015

Οι δύο πρώτοι Νόμοι αφορούν διαδικασίες σχετικές με φυσικά πρόσωπα, ενώ ο τρίτος και τέταρτος Νόμος αφορούν διαδικασίες για νομικά πρόσωπα.

Πηγή: Ομάδα Έργου για το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας – Υπουργείο Οικονομικών [18 Μαΐου 2015]

Comments are closed.