Νόμοι: Πλαίσιο Αφερεγγυότητας [05-2015]

Τέθηκαν σε ισχύ στις 7 Μαΐου, κατόπιν της ψήφιση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Απριλίου, έξι νομοθετήματα, [πέντε νόμοι και μια Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κανονισμοί)] τα οποία αποτελούν το πλαίσιο αφερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε ισχύ τα πιο κάτω:

  1. O περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015
  2. O περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 Ν61(Ι) του 2015
  3. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ 3) Νόμος του 2015 – Εκκαθαρίσεις N63(I) του 2015
  4. O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015 – examinership N62(I) του 2015-1
  5. Oι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015 Κ.Δ.Π
  6. O περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 N64(I) του 2015

Οι δύο πρώτοι Νόμοι αφορούν διαδικασίες σχετικές με φυσικά πρόσωπα, ενώ ο τρίτος και τέταρτος Νόμος αφορούν διαδικασίες για νομικά πρόσωπα.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, 2015

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορείς επικοινωνήστε μαζί μας στο restructuring@delfipartners.com ή στο +357-22-000060

Comments are closed.