Κυπρος: Συνεργατισμός – Ανάλυση αποτελεσμάτων 9μήνου από την Delfi Partners

Δημοσιεύθηκαν χθες από τον Συνεργατισμό τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντικές ζημίες ύψους €228εκ, σε σύγκριση με κέρδος €110εκ την ίδια περίοδο πέρσι. Ο λόγος των ζημιών είναι κυρίως η αύξηση στις προβλέψεις για Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ), τις οποίες αύξησε ο Συνεργατισμός κατά 270% σε σύγκριση με το ποσό της ίδια περιόδου πέρσι. Η αύξηση της περιόδου αυξάνει τις συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση κατά €417εκ, από €2.97δις στο τέλος του 2014 σε €3.42δις το εννιάμηνο. Ως αποτέλεσμα, ο Συνεργατισμός ανέβασε το δείκτη κάλυψης προβλέψεων στο 50% από 44%, παρόλη την αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο 60% από 56%, τέλος του 2014.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεργατισμού, ο λόγος για την κατακόρυφη αύξηση των προβλέψεων αφορά τον πρόσφατο εποπτικό έλεγχο που διεξήγαγε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ο οποίος υιοθέτησε αυστηρότερες παραδοχές ως προς την απομείωση της τιμής των ακινήτων (τουλάχιστον 25% σε σχέση με την αγοραία αξία και επιπλέον 5% έξοδα πώλησης έναντι 10% απομείωση, και 5% έξοδα πώλησης που είχαν υιοθετηθεί και στο AQR πέρυσι) αλλά και ως προς τον χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης (7 έτη έναντι 5 στο AQR πέρυσι).

Η αύξηση του ποσοστού ΜΕΧ οφείλεται στην παράλληλη αύξηση των συνολικών ΜΕΧ κατά 5% (€367εκ) και τη μείωση των συνολικών χορηγήσεων κατά 1,6% (€205εκ). Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 2,2% από την αρχή του έτους, ενώ μειώθηκαν κατά 3,7% εξαιρουμένων των τόκων. Αυτό δείχνει την πρόοδο που σημειώνει ο Συνεργατισμός στην αντιμετώπιση ΜΕΔ σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.

Οι ζημιές που παρουσιάζει ο Συνεργατισμός είχαν σοβαρή επίδραση και στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, με το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων να μειώνεται στο 12,01% από 13,56% στο τέλος του 2014.

Σύμφωνα με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δεν υπάρχουν άμεσες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια που πρέπει να τηρεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα καθορίζεται από τον ΕΕΜ στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ μέσω διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης (SREP). Παρόλα αυτά, το κράτος, σαν ο βασικός μέτοχος του Συνεργατισμού, προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του Συνεργατισμού για δημιουργία πρόσθετου περιθωρίου.

Το κέρδος από εργασίες του Συνεργατισμού παρουσίασε μείωση 23% παρόλο που τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν σημαντική μείωση πέραν του 10%, κυρίως λόγω της μείωσης του μισθολογίου κατά 15%. Αυτή η τάση (μειωμένα έξοδα, έσοδα, αλλά και κέρδη) παρατηρείται και στις υπόλοιπες Κυπριακές Τράπεζες και έχει δημιουργηθεί με τη μείωση των επιτοκίων και ιδιαίτερα των περιθωρίων των Τραπεζών, τα οποία ήταν υπερβολικά ψηλά πριν τις μεγάλες μειώσεις που παρατηρήθηκαν στις αρχές του 2015. Τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα από την παρότρυνση της Κεντρικής Τράπεζας, ο Συνεργατισμός είχε προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων 2% στο εξυπηρετούμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο, παράλληλα με την μείωση των καταθετικών κατά 1%.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση κατά 3% περίπου στις καταθέσεις πελατών του Συνεργατισμού, η οποία μαζί με την παράλληλη μείωση στις χορηγήσεις της τάξης του 6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, εξηγεί τη διαφορά κερδοφορίας από εργασίες. Η αύξηση καταθέσεων επιτεύχθηκε παράλληλα με την προσπάθεια απομόχλευσης που γίνεται τόσο στον Συνεργατισμό όσο και στο ευρύτερο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα με τα χαμηλά επίπεδα δανεισμού, οι κυπριακές Τράπεζες δυσκολεύονται να διατηρήσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς.

Με την έγκριση του διορισμού του Νικόλα Χατζηγιάννη στη θέση του Γενικού Διευθυντή, ο Συνεργατισμός θα επικεντρωθεί στην αύξηση του ρυθμού αναδιαρθρώσεων κατά 60% σε σχέση με το 2015, όπου ο στόχος είναι η υλοποίηση αναδιαρθρώσεων 1 δις ευρώ. Οι στόχοι για το 2016 είναι να γίνουν αναδιαρθρώσεις πέραν του 1,5 δις ευρώ, η αλλαγή νοοτροπίας και η δημιουργία «έξυπνων» προϊόντων (χορηγήσεων, καταθετικών, ασφαλιστικών, κτλ.). Σημειώνεται ότι ο Συνεργατισμός διατηρεί ψηλή ρευστότητα, που ανέρχεται στα €3.4δις.

Τα αποτελέσματα του Συνεργατισμού αν και παρερμηνεύτηκαν, φέρνουν εκ νέου προβληματισμό για τον Τραπεζικό τομέα στην Κύπρο. Η Τράπεζα Κύπρου το πρώτο ήμισυ του 2015 είχε χαμηλότερες προβλέψεις, ενώ οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι ψηλότερες στο 62%, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης να ανέρχεται μόλις στο 36%. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου αναμένονται να δημοσιευτούν στις 23 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το ποσοστό ΜΕΧ της Ελληνικής Τράπεζας ανέρχεται στα 60,5% το πρώτο ήμισυ του 2015, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανέρχεται στο 45,8%.

Comments are closed.