Αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη από πωλήσεις πακέτων δανείων

Cyprus yield on 7-year Euro-benchmark bond at 4.00%
30/04/2015
Νόμοι: Πλαίσιο Αφερεγγυότητας [05-2015]
14/05/2015
Show all

Αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη από πωλήσεις πακέτων δανείων

Σύμφωνα με τον Δρα Γιώργο Μούντη, Managing Partner της Delfi Partners & Co., με βάση τη διεθνή πρακτική ο οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται για τη μεταβίβαση του δανείου σε άλλο νομικό πρόσωπο. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται μεταβίβαση ολόκληρου του συμβολαίου του δανείου με τους αρχικούς όρους που υπογράφηκε.  Επί της ουσίας, η τιμολόγηση αυτών των δανείων, εξηγεί ο Δρ Μούντης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων αλλά και τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους.   


Καταγράφοντας τα θετικά από τέτοιες κινήσεις, ο Managing Partner της Delfi Partners & Co. σημειώνει την απομόχλευση των χαρτοφυλακίων, τη μείωση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, την αύξηση της ρευστότητας και ενδεχόμενη εξασφάλιση εσόδων από προμήθειες για τη διαχείριση των δανείων. Από την άλλη, μπορεί να επιφέρει οφέλη για την οικονομία γενικότερα όπως η μείωση του κόστους κεφαλαίου, η μείωση των δανειστικών επιτοκίων, η ευρύτερη κατανομή του κινδύνου και η προσέλκυση επενδυτών. Σε γενικές γραμμές η πώληση δανείων λειτουργεί ως ένα εργαλείο άντλησης ρευστότητας, ανάπτυξης της οικονομίας και συγκράτησης των τιμών των ακινήτων, πρόσθεσε.

Επισημαίνει, επίσης, πως είναι σημαντικό για την Κεντρική Τράπεζα να ελέγχει αυστηρά σε ποιους πωλούνται τα δάνεια έτσι ώστε να αποφευχθεί η πώλησή τους σε επενδυτικά ταμεία άγνωστης προέλευσης, πράξη  η οποία μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω προβλήματα. «Δεδομένου ότι οι τράπεζες θα επιθυμούν να πουλήσουν τα δάνεια στην υψηλότερη δυνατή τιμή, θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτικών ταμείων. Τα επενδυτικά ταμεία θα διενεργούν μελέτες βιωσιμότητας (και Stress Testing των χαρτοφυλακίων) πριν αγοράσουν μια συγκεκριμένη δέσμη δανείων. Η πρόκληση έγκειται στην αποτελεσματική διαχείριση των δανείων από τους διάφορους αγοραστές και η αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου από την κοινωνία».

Καθημερινή: Αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη από πωλήσεις πακέτων δανείων

Comments are closed.